INFORMACJA o uprawnieniu wyborców do głosowania przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

INFORMACJA Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski o uprawnieniu wyborców do głosowania przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na 26 maja 2019 roku

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w Gminie Rzepiennik Strzyżewski lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1. tylko od jednej osoby,

2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed Kierownikiem USC

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, najpóźniej do dnia 17 maja 2019 roku.

Formularze można pobrać w Urzędzie Gminy pokój nr 42.

Informacje w ww. sprawach udzielane są pod numerem telefonu: 
14 65 35 509

Skip to content