Skład Rady Gminy

Rada gminy Rzepiennik Strzyżewski jest organem uchwałodawczym w gminie.

W jej skład wchodzi 15 radnych. Rada Gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone w art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej. Organizowanie pracy Rady Gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego Rady. Działalność Rady jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Z przebiegu sesji sporządza się protokół.

Zbigniew Adam Bajorek Przewodniczący Rady Gminy
Adam Piotr Rzeszutek  Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zygmunt Stanisław Słowik Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Maria Barbara Czaplińska – Jędrusiak Radna
Józef Kucharczyk Radny
Józef Kazimierz Łajka Radny
Wojciech Edmund Pole Radny
Alfred Józef Ryndak Radny
Mariusz Bajorek   Radny
Marek Bąk Radny
Tadeusz Jan Stankowski Radny
Wacław Józef Walaszek Radny
Grażyna Halina Włodyka Radna
Mariusz Jan Wszołek Radny
Stanisław Jan Zięba Radny
Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast