VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 20 marca 2019 r.

RG.0002.3.2019

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że VI zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 5. Informacja o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim w 2018 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Rzepienniku Biskupim wraz z filią w Olszynach w 2018 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Rzepiennik Strzyżewski za 2018 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Sołtysów za 2018 r.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w formie klubu samopomocy i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym ośrodku wsparcia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących
  z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Tarnów na realizację zadania finansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie Filia w Tuchowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2019-2033.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Adres strony internetowej na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy:

Adres strony internetowej na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy:

www.rzepiennik.pl/rada-gminy/transmisja-z-obrad-rady-gminy/

Adres strony internetowej na której udostępniony będzie archiwalny obraz i dźwięk z obrad Rady Gminy:

https://rzepiennik.pl/category/sesje-rady-gminy/nagrania-z-sesji-rg/

Skip to content