Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz obejmuje:
1.Nieruchomość położoną w miejscowości Rzepiennik Biskupi, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 377/16 o powierzchni 0.10 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00208546/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.
Cena nieruchomości wynosi 2.970,00 złotych.
Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) działka 377/16 leży częściowo w terenach o symbolu B.8R/ZZ oznaczającym tereny rolnicze zagrożone powodzią, częściowo w terenach o symbolu planu 1KDg oznaczającym tereny dróg publicznych głównych oraz częściowo w terenach o symbolu planu B.4KDW oznaczającym tereny dróg wewnętrznych.
Nieruchomość składająca się z działki 377/16 zostanie zagospodarowane na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie sześciu miesięcy od dnia zbycia nieruchomości.
2. Nieruchomość położoną w miejscowości Rzepiennik Suchy, gmina Rzepiennik Strzyżewski, oznaczoną w ewidencji gruntów nr działki 151 o powierzchni 0.18 ha, objętą Księgą Wieczystą Nr TR2T/00034330/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie.
Cena nieruchomości wynosi 192.000,00 złotych.
Zgodnie z obowiązującą zmianą nr l Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego Uchwałą Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r. (Dz. U. WM Nr 561, póz. 3978 z dnia 17.10.2005.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego póz. 1299 z dnia 12 lutego 2013 r.) działka 151 leży częściowo w terenach o symbolu C.1P oznaczającym tereny produkcyjno-magazynowe oraz częściowo w terenach o symbolu planu 4KDz oznaczającym tereny dróg publicznych – zbiorczych.
Nieruchomość składająca się z działki 151 zostanie zagospodarowane na cele określone w planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w terminie sześciu miesięcy od dnia zbycia nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. l pkt. l i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski oraz informacji o wywieszeniu tego wykazu w Gazecie Krakowskiej tj. od dnia 26 stycznia 2018 r. Zgłoszenia dokonuje się w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 26 stycznia 2018 r. Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej tj. Gazecie Krakowskiej w dniu 26 stycznia 2018 roku.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 26 stycznia 2018 roku.

Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Przemysław Bęben

Zmień rozmiar czcionek
Przełącz wysoki kontrast