Informacja dotycząca mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 29.06.2018 rok

Informacja

W związku w wejściem w życie z dniem 1 lipca 2018 roku ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 roku poz. 62 oraz 1075) wprowadzającej m.in. zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1221 ze zmianami) Gmina Rzepiennik Strzyżewski i jej jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na rzecz Gminy Rzepiennik Strzyżewski przy dokonywaniu płatności za faktury stosują mechanizm podzielonej płatności (split payment). Ww. płatności odbywać się będą na zasadach określonych w art. 108a powołanej na wstępie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina będzie realizowała zapłaty za otrzymane faktury na specjalny utworzony przez bank w tym celu tzw. „rachunek VAT”. Tylko faktury otrzymane przez Gminę od podatników podatku od towarów i usług ze wykazaną kwotą podatku VAT będą regulowane w przedmiotowy sposób. Zapłata w ramach podzielonej płatności będzie mogła odbywać się wyłącznie na rachunek bankowy do którego bank przyjmującego przelew prowadzi rachunek VAT. Zatem na wystawionych fakturach na rzecz Gminy, kontrahenci muszą pod rygorem odrzucenia przelewu wskazywać od 1 lipca 2018 roku rachunek bankowy z otwartym rachunkiem VAT. Podanie rachunku bankowego tzw. „prywatnego” uniemożliwi Gminie zapłatę za fakturę a kontrahenta narazi na opóźnienie w otrzymaniu przelewu. Również Gmina Rzepiennik Strzyżewski jako czynny podatnik podatku od towarów i usług będzie miała uruchomiony wydzielony rachunek VAT powiązany z rachunkiem rozliczeniowym pomocniczym o numerze 81 8589 0006 0120 0280 0592 0135.

Z powyższych rozwiązań nie mogą korzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą ale nie będące podmiotami o statusie czynnego podatnika podatku od towarów i usług.

Ponadto informuje się, iż wszystkie opłaty na rzecz Gminy, takie jak podatki i opłaty lokalne oraz inne płatności nie zawierające podatku VAT będą przyjmowane na dotychczasowych zasadach.

WÓJT

mgr inż. Marek Karaś

Skip to content