Przydomowa Oczyszczalnia Ścieków

WAŻNE!!!

Przystępując do planowanego wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków koniecznie skontaktuj się z Urzędem Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 1, tel. 14 65 35 527 i zapoznaj się poniższym artykułem.

Krok po kroku jak legalnie wybudować przydomową oczyszczalnie ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  inwestycja ta nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków  zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa  przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku  odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d na gruncie stanowiącym naszą własność, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Krok 1

1. Zgłoszenie budowlane

Mimo, że  budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budowlanej – Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) mapkę sytuacyjno-wysokościową

b) druk zgłoszenia budowy

c) oświadczenie o prawie własności do działki

d) dokumentację techniczną oczyszczalni.

a) Mapka sytuacyjno-wysokościowa

Mapa_sytuacyjno_wysokosciowa

Mapkę należy wybrać z Wydziału Geodezji w Starostwie (za odpowiednią opłatą). Następnie należy własnoręcznie, poprawnie technicznie nakreślić podłączenie rury od domu do oczyszczalni oraz dalej do studni chłonnej bądź miejsca zrzutu oczyszczanych ścieków poza granicę działki. Należy również zaznaczyć odległości oczyszczalni i miejsca zrzutu wody oczyszczanej od (rys poniżej):

– granicy działki, wymagana min. 2 m,

– okien pomieszczeń użytkowych budynku, powinna wynosić min. 5 m (w szczególności budynków sąsiadujących),

– studni z wodą pitną powinna wynosić 15 m,

– odległość studni z wodą pitną od miejsca wprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu powinna wynosić 30 m.

Obok przedstawiamy wzór właściwego opisu rysunku (jeżeli na mapce jest miejsce należy zrobić w rogu legendę)

mapa_rozlokowanie

b) Druk zgłoszenia budowy – można go pobrać w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa lub ze strony: http://www.powiat.okay.pl/index.php/elektroniczne-biuro/budownictwo .

c) Oświadczenie o prawie własności do działki – pobieramy je z Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa lub z ww. strony internetowej. Oświadczenie należy poprawnie wypełnić (w tym celu potrzebne będą numery działek z ksiąg wieczystych).

d) Dokumentacja techniczna oczyszczalni – otrzymują ją Państwo od dystrybutora. Należy zaznaczyć przez siebie wybraną oczyszczalnię (należy wpisać model przydomowej oczyszczalni ścieków z podaniem dla ilu osób jest ona przeznaczona), zaznaczyć sposób odprowadzenia wody pościekowej (np. za pomocą studni chłonnej, drenażu rozsączającego lub innego sposobu).

UWAGA!

Jeśli przewidywany jest zrzut oczyszczonych ścieków poza granicę działki należ zgłosić się do Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa i poprosić o wskazanie uprawnionej osoby do napisania operatu wodno-prawnego i następnie złożyć wniosek do tego wydziału o wydanie pozwolenia wodno-prawnego.

Jeżeli ktoś decyduje się na studnie chłonną (może być istniejące rozszczelnione i oczyszczone szambo) musi pamiętać o zachowaniu odległości 30 metrów od istniejącej studni – ujęcia wody pitnej (w świetle istniejących przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. Ust. 75 poz. 690). Przepis ten nie obowiązuje gdy na posesji jest wodociąg.

Wszystkie zebrane dokumenty należy złożyć w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie, które ma 30 dni na wyrażenia sprzeciwu, jeśli nie ma w tym terminie odpowiedzi, można oczyszczalnię budować i do 14 dni zawiadomić Starostwo o tym fakcie. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie oczyszczalni jeżeli jego realizacja m.in. może spowodować pogorszenie stanu środowiska. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.

Krok 2

2. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

Mimo, że w myśl Prawa wodnego w warunkach zwykłego korzystania z wód przydomowe oczyszczalnie nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak zaliczane są do urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, dlatego też wymagają zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni.

Wymagane dokumenty:

Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (można pobrać ze strony: www.rzepiennik.pl/index.php/urzad-gminy/wnioski-i-formularze/ochrona-srodowiska)

Mapa sytuacyjna – z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej.

Informacja potwierdzająca tytuł prawny do nieruchomości (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu).

Kopia zgłoszenia budowlanego indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).

Certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

W ciągu 30 dni Wójt przyjmujący zgłoszenie może w formie decyzji wnieść sprzeciw dotyczący rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli:

1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;

2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2.

Zgłoszony sprzeciw wstrzymuje użytkowanie takiej oczyszczalni, dlatego najlepiej uzyskać odpowiednie zezwolenia przed jej zakupem, aby niepotrzebnie nie wchodzić w koszty.  Ponadto w przypadku, gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, lub termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął Wójt zgodnie z art. 342 Prawa ochrony środowiska ma prawo nałożyć na eksploatującego karę grzywny.

Krok 3

Po uzyskaniu wszystkich zezwoleń można bezproblemowo przejść do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie należy eksploatować zgodnie z instrukcją – dotyczy to również częstotliwości opróżniania osadnika wstępnego.

Ponadto należy pamiętać o okresowym pobieraniu i badaniu próbek ścieków oczyszczonych z oczyszczalni przydomowych, które powinno umożliwić monitoring pracy tej instalacji co jest obowiązkiem każdego właściciela w myśli poniższych przepisów Prawa ochrony środowiska:

Art. 141. 1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych.

2. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

Kontrola skuteczności procesu oczyszczania odbywać się będzie właśnie poprzez pobieranie próbek i ich przebadanie. Wtedy będzie możliwe stwierdzenie, że są osiągnięte parametry oczyszczania ścieków zgodne z wymaganym prawem. Pobór próbek i ich badania należy robić cyklicznie, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

Skip to content