OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 – PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH

 

Ogłoszenie o naborze 2/2017
Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski informuje
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych
Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 75 000 zł.

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:

  • jednostek sektora finansów publicznych – 63,63 % kosztów kwalifikowalnych,
  • podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70 % kosztów kwalifikowalnych,
  • pozostałych podmiotów – 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. 
bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2.2 Organizacja imprez cyklicznych: Pogórzańskie Święto Wina
i Miodu, Festiwal Kultury Pogórzańskiej, Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych, Święto Chleba
w Rzepienniku Strzyżewskim, Dni Gminy Szerzyny.

Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych imprez cyklicznych: Pogórzańskie Święto Wina i Miodu, Festiwal Kultury Pogórzańskiej, Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych, Święto Chleba
w Rzepienniku Strzyżewskim, Dni Gminy Szerzyny.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
4. Zgodność operacji z premiującymi kryteriami wyboru operacji.
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD www.psr.tuchow.pl oraz
w wersji papierowej w Biurze LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl.

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w biurze w Tuchowie przy ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
  2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

 

Dokumentacja konkursowa:

 

Skip to content