OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 19.09.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j, Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rzepiennik Strzyżewski Uchwały nr XXXIV/243/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Granice obszarów objętych sporządzeniem zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski przedstawia załącznik graficzny do niniejszego obwieszczenia.

Wnioski do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko należy przekazać w terminie do dnia 13.10.2017 r. na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.10.2017 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rzepiennik@rzepiennik.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.wniosek_o_zmianę__mpzp_

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

mgr inż. Marek Karaś

wniosek_o_zmianę__mpzp.doc

UCHWAŁA NR XXXIV/243/2017 RADY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski

 

Skip to content