Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra, Spółdzielnia Socjalna SerwiS, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz ISS  Projekt sp. z o.o. zapraszają do udziału w projektach:

  • Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy,
  • Jestem niepełnosprawny i chcę pracować,
  • Przygotowanie niepełnosprawnych do podjęcia pracy,

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W projektach mogą uczestniczyć osoby powyżej 30 roku życia, niepełnosprawne, bezrobotne lub bierne zawodowo, zamieszkałe w województwie małopolskim.

Uczestnicy projektów mogą skorzystać z wielu form wsparcia, w tym m.in.:

  • płatnych staży i szkoleń zawodowych,
  • poradnictwa zawodowego,
  • pośrednictwa pracy,
  • warsztatów (m.in. komputerowe).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projektach zobowiązane są przedłożyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna – w przypadku osób bezrobotnych.

Rekrutacja prowadzona będzie od 27 czerwca br. w biurze projektów przy ul. Krakowskiej 13  w Tarnowie. Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektów: tel. 14 656 28 00, 14 627 28 71 e-mail: a.ocwieja@fundacjatarnowskiego.pl

 

Skip to content