Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Gmina Rzepiennik Strzyżewski podpisała umowę na realizację inwestycja pn.: „Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej wraz z wyposażeniem na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” z dofinansowaniem ze środków Funduszu Europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej.

Przyznana pomoc: 2.665.293,11 zł

Koszt całkowity: 3.135.639,00 zł

Powstały Ośrodek Edukacji Ekologicznej przeznaczony będzie na realizację działalności edukacyjnej z zakresu ekologii, ochrony przyrody, racjonalnego użytkowania środowiska oraz ochrony krajobrazu, siedlisk i bioróżnorodność.

Chcemy nie tylko uczyć szacunku do przyrody, ale także pokazać tradycyjne rolnictwo. Znajduje się tu np. ekspozycja związana z uprawą zboża i jego rodzajami, mieleniem i wypieku chleba, wyciskarka do produkcji oleju z nasion roślin oleistych, 

Zaplanowano strefę warsztatową dla różnych grup odbiorców, zostanie stworzony Klub Młodego Ekologa i Klub Rolnika.

Dodatkowym elementem Ośrodka są ścieżki edukacyjne, na których uczestnicy zdobędą wiedzę, w jaki sposób chronić bioróżnorodność i ekosystemy na obszarach objętych formą ochrony.

Poprzez wyposażenie Ośrodka w windę oraz w rowery, w tym rowery dla niepełnosprawnych (napędzane siłą rąk) oraz tandem dla osób niedowidzących i niewidomych będzie formą zwiększenia dostępności do usług turystycznych również dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content