OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH „Programu współpracy gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji 

Czytaj więcej...
Skip to content