Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski w dziedzinie kultury w 2024 roku

Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2023 poz. 40),

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH „Programu współpracy gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji 

Czytaj więcej...
Skip to content