Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

            Od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

            CEEB utworzona została na podstawie Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

            Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklaracje (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) można złożyć:

  1. w formie papierowej – w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB. Deklaracje pisemne można przesłać na adres: Urząd Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.
  2. w formie elektronicznej – przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), jednak niezbędny jest do tego profil zaufany, podpis elektroniczny lub e-dowód. Wystarczy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, następnie nacisnąć na stronie głównej ->złóż deklarację<- wypełnić ją i wysłać.

            Przekazanie danych jest obowiązkowe! Za brak złożenia deklaracji będzie grozić kara grzywny.

            Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. nr 1 lub pod numerem tel. 14 65 35 532.

Skip to content