Dostosowanie placówek oświatowych

Zadanie jest częścią projektu nr RPMP.10.01.03-12-0283/19 pt. „Nowoczesne kształcenie w Gminie Rzepiennik Strzyżewski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Skip to content