dot. decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dotyczący realizację zadania publicznego w 2023 roku

Zarządzenie nr 25/2023
Wójta gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji dla ofert złożonych w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dotyczący realizację zadania publicznego w 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.2023 poz.40), w związku z art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022, poz 668) zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego Gminy Rzepiennik Strzyżewski ogłoszonego zarządzeniem nr 16/2023 Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lutego 2023 r. W oparciu o opinie i protokół Komisji konkursowej udziela się dotacji na ww. zdanie podmiotowi wyłonionemu w drodze postępowania konkursowego tj:

-Ochotnicza Straż Pożarna w Rzepienniku Strzyżewskim – wysokość przyznanej dotacji 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania pn. „Prowadzenie strażackiej orkiestry dętej w Rzepienniku Strzyżewskim”

§ 2


Ogłoszenie decyzji o wyborze i udzieleniu dotacji publikuje się poprzez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3


Zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą, a podmiotem wyłonionym w otwartym konkursie ofert.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content