dot. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r.

Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2023 poz. 40 ) w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w nawiązaniu do uchwały  Uchwały Nr L/370/2022 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2023”

 zarządzam co następuje:

  1. Ogłaszam otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2023 roku.

2.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2.

Zlecenie zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie internetowej www.rzepiennik.pl.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Skip to content