Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim poszukuje Asystenta Rodziny.

Wymagania zgodne z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

Art. 12. 1. Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia,
nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi
obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3

(dot. art.12 ust. 3 w/w ustawy) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy
z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy
z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 7 lub 8. tel 146535519 lub 146535520 .

Proponowana forma zatrudnienia to umowa zlecenie.

Skip to content