Gospodarka

Energia elektryczna

Stan sieci elektroenergetycznej na terenie gminy jest wystarczający dla zaspokojenia bieżących potrzeb. Przez teren gminy przebiega tranzytowa dwutorowa linia elektroenergetyczna 110kv. Oprócz niej, gminę zasilają napowietrzne linie średniego napięcia z 56 stacjami transformatorowymi. Pomimo stosunkowo dużego rozproszenia sieci, realizuje ona pełne zapotrzebowanie gospodarstw na energię elektryczną.

Gaz

Sieć gazowa średniego ciśnienia jest rozbudowana w stopniu umożliwiającym podłączenie większości budynków. Wszystkie miejscowości gminy zostały zgazyfikowane.

Ze względów ekonomicznych gaz jest używany głównie w kuchniach, zaś urządzenia ciepłownicze bazują na różnego rodzaju paliwach stałych – węglu, drewnie oraz odpadach tartacznych. Przez północną część sołectwa Rzepiennik Strzyżewski przebiega gazociąg wysokoprężny, będący lokalnym odgałęzieniem tranzytowego gazociągu wysokiego ciśnienia Wygoda – Grybów do stacji redukcyjno – pomiarowej w Olszynach.

Zaopatrzenie w wodę

Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski zaopatrzenie w wodę odbywa się za pomocą wodociągu Spółki Komunalnej (sołectwo Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi) oraz z wykorzystaniem indywidualnych studni na terenach nie objętych zasięgiem wodociągu. Studnie lokalizowane są w obrębie gospodarstw lub na stokach wzniesień, skąd jest sprowadzana grawitacyjnie do budynków.

Kanalizacja sanitarna

Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski funkcjonuje sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzająca ścieki do oczyszczalni. Gospodarka ściekowa na pozostałym terenie gminy nie jest w pełni uregulowana. Ścieki bytowo gospodarcze odprowadzane są do zbiorników wybieralnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Instytucje i część zakładów oraz gospodarstw korzysta z możliwości wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Ciężkowicach, Zakliczynie lub Tuchowie.

Drogi i transport

Gmina Rzepiennik Strzyżewski posiada dogodne połączenia z Krakowem, Gorlicami i Tarnowem, które obsługują prywatni przewoźnicy.

Gęsta sieć drogowa, jaką dysponuje gmina, wiąże się z zaangażowaniem dużych środków pieniężnych na jej utrzymanie. Łączna długość dróg gminnych wynosi 133 km, z czego ok. 40% stanowią drogi nieutwardzone o nawierzchni gruntowej. Systematycznej modernizacji poddawane są w gminie drogi do przysiółków i pól.

Gmina corocznie prowadzi odbudowę odcinków dróg gminnych w ramach odbudowy po powodzi ze środków budżetu państwa przekazywanych w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych i budżetu gminy. Dodatkowo corocznie modernizuje się drogi wzmacniając ich koronę masą asfaltową i poprawiając odwodnienie w ramach funduszu rekultywacji terenów rolnych i środków budżetu gminy.

Sieć ponad gminnych dróg na terenie Rzepiennika Strzyżewskiego reprezentują: odcinek drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz, a także sześć dróg powiatowych o następujących przebiegach i numeracji:

  • Droga nr 1387K – Siepietnica – Olszyny – Lubaszowa,
  • Droga nr 1388K – Jodłówka Tuchowska – Rzepiennik Sytrzyżewski – Ciężkowice,
  • Droga nr 1403K – Rzepiennik Suchy – Olszyny,
  • Droga nr 1389K – Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica,
  • Droga nr 1390K – Ciężkowice – Tusza – Sitnica.

Gospodarka

Na terenie gminy zarejestrowane są wg danych na koniec roku 2015 –  340 podmioty gospodarcze. Główne branże to: usługi, handel, budownictwo, produkcja wyrobów drewnianych.

Główni pracodawcy w Gminie to:

  1. Firma Handlowo-Produkcyjna „BARBARA” Sp. z o.o., 33-167 Turza 195;
  2. Osika Meble Spółka Jawna, Rzepiennik Biskupi 45, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski;
  3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Rzepienniku Strzyżewskim, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski;
  4. Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400.

Baza oświatowa

Na terenie gminy funkcjonują 2 zespoły szkół podstawowych i gimnazjów oraz 3 Szkoły podstawowe, gimnazjum a także 2 przedszkola publiczne.

Ochrona zdrowia

W gminie funkcjonują dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – w Rzepienniku Strzyżewskim (NZOZ „Salubris”) i Olszynach (ROMED).

 

Skip to content