II zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 30 listopada 2018 r.

RG.0002.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że II zwyczajna Sesja Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I sesji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w okresie międzysesyjnym.
 5. Wręczenie podziękowań dla radnych kadencji 2014-2018.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, określenia jej składu liczbowego i osobowego oraz powołania przewodniczącego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski, określenia jej składu liczbowego i osobowego oraz powołania przewodniczącego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowo-Gospodarczej, określenia jej składu liczbowego i osobowego, powołania przewodniczącego oraz określenia przedmiotu działania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: diet dla radnych Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2018-2033.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XLIV/355/2018 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dopłat do wywozu ścieków realizowanego indywidulanie przez właścicieli gospodarstw domowych.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w gminie Rzepiennik Strzyżewski” na lata 2019-2023.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy  Rzepiennik Strzyżewski na rok 2019”.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Bajorek

Skip to content