Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich

W związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (wprowadzone ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2016 r., póz.  1605) informuję, że zmianie ulega sposób wypełniania dotychczasowych druków dotyczących świń oraz sposób znakowania świń. Nowe przepisy obowiązują od 18 października 2016 r.

  1. Świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni kolczykiem na lewym uchu, a fakt oznakowania należy zgłosić do ARiMR w terminie 7 dni.
  2. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia świnia przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni  jest obowiązany dodatkowo  oznakować  te świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni.
  3. Świnie oznakowane przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w/w ustawę (ustawa z dnia 23 września 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt) uznaje się za oznakowane.
  4. Posiadacze świń nieoznakowanych przed dniem wejścia w życie ustawy (z 23 września 2016 roku), które są starsze niż 30 dni, znakują te świnie w sposób określony w art. 20 ust 2 tzn. kolczykiem z numerem siedziby stada na lewym uchu.

Posiadacz świń jest zobowiązany zgłaszać kierownikowi biura ARiMR wszystkie zdarzenia dotyczące świń w terminie 7 dni,  chyba że siedziba stada znajduje się na obszarze zapowietrzonym , zagrożonym lub innym podlegającym ograniczeniom wówczas zgłoszenie należy dokonać w terminie 24 godzin.

Druk składa posiadacz zwierzęcia, w którego siedzibie stada świnia się urodziła lub do którego siedziby stada świnia została przywieziona (z kraju UE lub spoza UE) lub posiadacz zwierzęcia, w którego siedzibie stada znajduje się świnia przemieszczona do tej siedziby i przebywa w niej dłużej niż 30 dni.

Każdy  posiadacz zwierząt gospodarskich (bydła, owiec, kóz, świń zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada co najmniej raz na 12 miesięcy nie później niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt należy umieścić w księgach rejestracji i przekazać kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w terminie 7 dni do dnia dokonania tego spisu. Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych przepisów i brak spisu zwierząt grożą kary finansowe.

Szczegółowych informacji dotyczących zgłoszenia urodzenia, przewozu, dodatkowego oznakowania zmiany stanu stada, kupna, sprzedaży, wywozu jak i padnięcia, zabicia, uboju w gospodarstwie, uboju w rzeźni, unieszkodliwienia zwłok świni, spisu stada, udziela powiatowy oddział ARiMR w Tarnowie ul. Krakowska 134 33-100 Tarnów, tel. 14 620 12 66, lub na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/, gdzie znajdziecie Państwo wzory odpowiednich druków.

 

Skip to content