INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 23 kwietnia 2018 r. decyzji Nr 55/B/2018 znak: WI-XI.7840.20.4.2018.PZ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Rzepiennik Biskupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Rzepiennik Suchy, gmina Rzepiennik Strzyżewski.

Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Rzepiennik Strzyżewski, miejscowość Rzepiennik Biskupi i Rzepiennik Suchy, działki ewidencyjne numer: 1851/1, 1852/1, 1853/1, 1855/1, 1948/1, 1952/1, 1960/1, 1960/2, 2024/8 obręb 0004 Rzepiennik Biskupi jednostka ewidencyjna 121607_2 Rzepiennik Strzyżewski; działki numer: 158/1, 235/1, 536/2, 545/1, 559/1, 568/12, 575/4, 575/7, 575/10, 575/12, 630/1, 635/1, 643/1 obręb 0005 Rzepiennik Suchy jednostka ewidencyjna 121607_2 Rzepiennik Strzyżewski. Kilometraż drogi wojewódzkiej nr 980 relacji Jurków – Biecz, w pasie której będą prowadzone roboty budowlane: • odcinek nr 110, km 4+110 – sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej, • odcinek nr 110, km 4+111 – sieć wodociągowa, • odcinek nr 110, km 4+112 – sieć wodociągowa, • odcinek nr 110, km 4+113 – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, • odcinek nr 110, od km 3+732 do km 4+103 – sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej tłocznej, • odcinek nr 110, km 4+867 – sieć wodociągowa, • odcinek nr 110, km 4+869 – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, • odcinek nr 120, km 0+789 – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, • odcinek nr 120, km 0+980 – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, • odcinek nr 120, km 1+352 – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, • odcinek nr 120, km 1+354 – sieć wodociągowa, • odcinek nr 120, od km 1+323 do km 1+327 – sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, • odcinek nr 120, km 0+270 – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, • odcinek nr 120, km 0+272 – sieć wodociągowa, • odcinek nr 120, km 0+397 – sieć wodociągowa.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 68, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.

Skip to content