Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dot. zbliżającego się okresu grzewczego

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym 2023/2024 oraz mając na uwadze liczne przypadki zatruć tlenkiem węgla, pożary oraz wybuchy gazu w szczególności w budynkach mieszkalnych w ubiegłych sezonach grzewczych, jak również działania prewencyjne w ubiegłych latach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie zwraca się z prośbą o włączenie się w działania zgodnie z posiadanymi możliwościami i kompetencjami, mające na celu uświadomienie użytkownikom oraz
mieszkańcom obiektów budowlanych zagrożeń, które mogą zostać wywołane niezachowaniem podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania obiektu.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obiekty, w których występują przestarzałe instalacje i urządzenia gazowe, przewody kominowe, itp. Szczególnym nadzorem należy objąć wszystkie mieszkania, w których z różnych przyczyn zostały zdemontowane liczniki gazu lub przerabiana była instalacja przez osoby do tego nieupoważnione.

Ponadto prosimy również o włączenie się do czynnego udziału w rozpowszechnieniu prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną kampanii społeczno- edukacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !”, której celem jest wzmocnienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

Dodatkowo uwzględniając specyfikę obiektów, gdzie mogą przebywać znaczne liczby osób oraz takich jak obiekty opieki zdrowotnej, schroniska dla osób bezdomnych, opieki socjalnej oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych wskazanym jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do wyposażania tych obiektów w systemy sygnalizacji pożarowej bądź autonomiczne czujki dymu z zasilaniem bateryjnym oraz czujki tlenku węgla.

Powyższe działania z pewnością przyczynią się do zmniejszenia liczby pożarów, a tym samym zatruć osób. Jednocześnie informujemy, że wszelkie informacje, w tym materiały (tekst, zdjęcia oraz filmy wideo) w zakresie prowadzonej kampanii społeczno-edukacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa !” umieszczone są na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: www.straz.gov.pl,
w zakładce „Prewencja Społeczna PSP”. Materiały zamieszczone na stronach internetowych mogą być dowolnie wykorzystywane i przekazywane zainteresowanym osobom i instytucjom.

Ponadto przypominamy o obowiązkach właścicieli, zarządców budynków wynikających z przepisów Rozdziału 6. Utrzymanie obiektów budowlanych ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.), a dotyczących między innymi poddawaniu okresowej kontroli co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych, przewodów kominowych
2 (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), które powinny być przeprowadzane przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Natomiast zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822) w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie
i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia. W § 34 ust. 1 ww. rozporządzenia MSWiA dokładnie sprecyzowano częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

 • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej
  raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
 • od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące;
 • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy.

Jednocześnie prosimy o wzmożenie monitoringu i nadzoru w podległych obiektach w zakresie:

 • przygotowania budynku do działań ratowniczo – gaśniczych (drożność dróg pożarowych,
  zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, dostęp i oznakowanie hydrantów),
 • zapewnienie warunków bezpiecznej ewakuacji osób (drożności dróg ewakuacyjnych oraz
  zakazu składowania materiałów palnych na korytarzach, klatkach schodowych),
 • przestrzegania zakazu składowania materiałów palnych na strychach, drogach
  komunikacyjnych w piwnicach i pomieszczeniach technicznych
 • niestosowania niesprawnych urządzeń i instalacji,
 • wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym praktycznego sprawdzenia
  warunków i organizacji ewakuacji.

Skip to content