Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów

Przypominamy mieszkańcom Gminy Rzepiennik Strzyżewski, w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonywania prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie oraz na stronie internetowej https://rzepiennik.pl/gospodarka-komunalna-2/

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji przez firmę odbierającą odpady komunalne nie będą one odbierane. Urząd Gminy jest na bieżąco informowany jakie gospodarstwa nie dokonują prawidłowej segregacji, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, Gmina będzie zobowiązana właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak za odpady niesegregowane.

Z przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne informacji wynika, że duża część gospodarstw, pomimo zadeklarowania selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych, oddaje tylko czarne worki.

Natomiast worki przeznaczone na zbiórkę odpadów segregowanych (kolorowe worki z odpowiednim napisem) wykorzystywane są przez mieszkańców niezgodnie z ich przeznaczeniem tzn. poprzez gromadzenie w nich odpadów zmieszanych, co jest zabronione.

Zwracamy się z prośbą aby mieszkańcy wykorzystywali worki kolorowe zgodnie z ich przeznaczeniem: worek niebieski – papier, worek zielony – szkło, worek żółty – tworzywa sztuczne, worek czerwony – metal, worek brązowy – odpady ulegające biodegradacji, worek szary – popiół oraz wystawiać je w terminach zgodnie z harmonogramem odbioru. Nie będzie wówczas problemu z ich odbiorem przez firmę.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska, takim sposobem jest między innymi prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Waszych domach. Niestety, jeżeli nie zaczniemy odpowiednio segregować odpadów i przekroczymy dopuszczalny poziom składowania odpadów zmieszanych na składowisku, zostanie na Gminę nałożona kara finansowa, co może skutkować zwiększeniem stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Mamy nadzieję , że dobra współpraca naszych mieszkańców z firmą oraz Gminą Rzepiennik Strzyżewski przyczyni się nie tylko do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego ale również do osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, pok. 3 lub pod numerem tel. 14-65-35-527 oraz w firmie 14-65-10-215.

Skip to content