INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU CZAS NA PRZEDSZKOLE – zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie Rzepiennik Strzyżewski

Prowadzona jest rekrutacja do Projektu, którego celem jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, wzrost jakości oferty edukacyjnej oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych form nauczania dla 70 dzieci oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w Oddziale Wychowania Przedszkolnego w Turzy i Rzepienniku Biskupim, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021r.

Rekrutacja jest procesem składającym się z naboru potencjalnych uczestników, selekcji i wyboru ostatecznej grupy docelowej, zgodnie z ustaleniami projektu. Prowadzona jest zgodnie z Ustawą prawo oświatowe i Uchwałą Rady Gminy XXX/211/2017 z 31.03.2017 r. Grupę docelową stanowią dzieci i nauczyciele Oddziału Wychowania Przedszkolnego w Rzepienniku Biskupim i Turzy. W projekcie może wziąć udział dziecko w wieku przedszkolnym 2,5- 6 lat. Ponadto, rekrutacja uwzględnia kryteria punktowane z racji ograniczonej liczby miejsc w projekcie, a w tym, zgodnie prawem oświatowym:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.

-objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W wypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów zastosowane zostaną kryteria uzupełniające.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy zainteresowane osoby o kontakt”

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

telefon kontaktowy:

14 653 00 24

14 653 10 88

adres e-mail:

przedszkoleturza@gmail.com

przedszkolebiskupioz@gmail.com

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Skip to content