Informacja o zamiarze dokonania podziału z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę 633 w Rzepienniku Biskupim.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 97 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującej działkę 633 w Rzepienniku Biskupim. Podział ma na celu regulacje stanu prawnego działki obecnie zajętej częściowo pod drogę, tj. wydzielenie nowej działki pod drogę gminną publiczną.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 45 w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji w prasie. Po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału ww. nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości. Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, na stronach internetowych urzędu gminy, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 31 października 2022 roku.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Skip to content