Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2020 rok

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Sesja ta odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej GCK w Rzepienniku Strzyżewskim (sala za Urzędem Gminy), na sesji w tym dniu odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski składać należy do dnia 10 czerwca 2021 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski pok. 36.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Zbigniew Bajorek

Załączniki:

Skip to content