INFORMACJA WÓJTA GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski, działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018 poz. 121), podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze dokonania podziału z urzędu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym obejmującym działkę nr 1826/2 w Olszynach oraz działkę nr 1593 w Rzepienniku Strzyżewskim. Podział ma na celu regulacje stanu prawnego działek obecnie zajętych pod drogę, tj. wydzielenie nowych lub poszerzenie obecnych działek pod publiczne drogi gminne. Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim pokój nr 45 w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszej informacji w prasie. Po bezskutecznym upływie ww. terminu zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału ww. nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.

Skip to content