INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski  z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Gmina Rzepiennik Strzyżewski przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi                         i podmiotami pożytku publicznego projekt „ Program współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski    z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.”

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 20 października 2022 r. zgodnie z Uchwałą nr uchwały nr  XXXVI/178/2010 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin trwania konsultacji wyznaczono na 8 dni kalendarzowych, tj. od 20 października 2022 r. do 28 października 2022 r.

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski www.rzepiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy, przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rzepiennik@rzepiennik.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400.

W wyżej wymienionym okresie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG dot projektu „Programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”.

Skip to content