Informacje o projekcie

Informujemy, iż Gmina Rzepiennik Strzyżewski realizuje projekt pn: „CZAS NA PRZEDSZKOLE – zwiększenie liczby miejsc oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli w gminie Rzepiennik Strzyżewski” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego 2014-2020

Cel główny Projektu to: zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego, wzrost jakości oferty edukacyjnej oraz rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w gminie Rzepiennik Strzyżewski poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację dodatkowych form nauczania dla 70 dzieci oraz podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji nauczycieli zatrudnionych w OWP w Turzy i Rzepienniku Biskupim, w okresie 01.01.2020 do 31.12.2021r.

Grupę docelową stanowią dzieci i nauczyciele (OWP w Rzepienniku Biskupim i Turzy. Cel zostanie osiągnięty przez:

-utworzenie 1 nowego oddziału OWP w Rzepienniku Biskupim dla 25 dzieci. Tworzenie miejsc przedszkolnych związane jest deficytem miejsc przedszkolnych w gminie i niskim wskaźnikiem upowszechniania edukacji przedszkolnej.

– zrealizowanie dla grupy 60 dzieci w wieku 2,5-6 lat, dodatkowych zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie stwierdzonych deficytów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i uniwersalne na rynku pracy, w tym dla min. 1 dziecka z niepełnosprawnego.

-zrealizowanie dla 4 nauczycieli programu doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli OWP w Rzepienniku Biskupim i Turzy, w tym w zakresie pedagogiki specjalnej, pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Kluczowe rezultaty.

-Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie:25

-Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej- 32

-Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie (O/K/M)-4K

-Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami-1

-Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie-50.

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu:

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

telefon kontaktowy:

14 653 00 24

14 653 10 88

adres e-mail:

przedszkoleturza@gmail.com

przedszkolebiskupioz@gmail.com

Skip to content