KONKURS DLA KANDYDATÓW NA STANOWISKO DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Turzy

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły.

Jeśli kandydat planuje przedstawić komisji konkursowej koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły w formie multimedialnej zobowiązany jest do złożenia w kopercie, zawierającej wymaganą dokumentację, oprócz pisemnej koncepcji również prezentację multimedialną. Prezentacja multimedialna winna być zbieżna z koncepcją złożoną na piśmie,

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • obywatelstwo,

 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 07 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132, oraz z 2017 r. poz. 60) w przypadku cudzoziemca,

 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac na stanowisku kierowniczym,

 1. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

 2. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

 4. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

 5. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

 6. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1 189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

III Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym numerem telefonu) oraz dopiskiem:

Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzy”

w terminie do 15.06.2018 r. w godzinach pracy urzędu na adres :

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski 400, 33 – 163 Rzepiennik Strzyżewski
pokój 33 (Sekretariat).

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki.

 1. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

 2. Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą pisemną lub telefonicznie.

Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 01.06.2018 r.

 

Skip to content