Konsultacje – Obszar rewitalizacji

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

ZAKOŃCZONO KONSULTACJE !

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje o terminie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej gminy oraz wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszarów do rewitalizacji.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 • mieszkańcy Gminy,
 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 1 marca 2016 roku do 31 marca 2016 roku w formie:

 • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres rzepiennik@rzepiennik.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r.;
 • zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Grzegorz Szymański, Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pokój nr 6, adres poczty elektronicznej: budownictwo_rzepiennik@poczta.fm, w godzinach pracy urzędu;
 • spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się 15 marca 2016 r. w godz. 9.00 – 10.30 w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne będą od 1 marca 2016 roku:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje projektów” „Programy i projekty”,
 • na stronie internetowej Gminy w zakładce „REWITALIZACJA”,
 • w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Załączniki:

Skip to content