Konsultacje programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

1. Przedmiot konsultacji: Program współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

2. Cel konsultacji: Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w Programie współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

3. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: od 24.10.2017– 30.10.2017

4. Forma konsultacji: projekt zostanie umieszczony w BIP, na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu można składać na adres poczty elektronicznej rzepiennik@rzepiennik.pl, pisemnie w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, faksem na nr: 146530502.

5. Zasięg terytorialny konsultacji: Gmina Rzepiennik Strzyżewski.

 

 

projekt

Uchwała Nr ………

Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

z dnia ……………….2017 r.

w sprawie

Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2018”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

program 2018

§ 1.Uchwala się „Roczny programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na rok 2018”w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.Realizacja programu o którym mowa w §1 finansowana jest ze środków planowanych na ten cel
w budżecie Gminy Rzepiennik Strzyżewski na 2018 rok.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr ……………..
Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski

z dnia …………………………………………

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

I. WSTĘP

Samorząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski mając na względzie:

– stworzenie warunków dla powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

– poprawę jakości życia poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych,

– integrację oraz aktywizację mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski

określa zasady współdziałania władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski i na rzecz jej mieszkańców.

II. CELE PROGRAMU

 1. Celem programu współpracy Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 jest wspólne działanie samorządu i organizacji pozarządowych zmierzające do jak najlepszego określenia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

 2. Cel ten jest realizowany poprzez:

 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu,

 2. zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań priorytetowych,

 3. zwiększanie ilości świadczonych usług publicznych i podnoszenie ich standardów,

 4. zlecanie realizacji zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie,

 5. zabezpieczanie w budżecie gminy środków umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie,

 6. stworzenie warunków do zwiększania aktywności mieszkańców,

 7. wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość obywatelską społeczeństwa oraz działalność służącą integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich.

III. PODMIOTY PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. Program współpracy dotyczy organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego.

2. W niniejszym Programie nie mogą brać udziału partie polityczne (ani fundacje przez nie utworzone), związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

IV. FORMY WSPÓŁPRACY

Gmina w miarę możliwości wspiera organizacje w szczególności poprzez:

 1. powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 2. wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 3. pomoc w uzyskiwaniu lokali na statutową działalność podmiotów lub ich udostępnianie – z zasobów Gminy – na preferencyjnych zasadach,

 4. organizowanie konsultacji, seminariów i szkoleń dla organizacji,

 5. udzielanie organizacjom informacji o innych źródłach finansowania niż dotacje z budżetu Gminy i pomoc w ich uzyskaniu,

 6. udostępnianie organizacjom formularzy ofert na realizację zadań Gminy i sprawozdań z ich wykonania,

 7. udzielanie rekomendacji organizacjom,

 8. pomoc w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji w skali lokalnej, krajowej i międzynarodowej,

 9. zachęcanie sektora gospodarczego do sponsorowania najlepszych projektów organizacji,

 10. popularyzację działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy w mediach, szczególnie na stronie internetowej Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

V. ZASADY WSPÓŁPRACY

1.Współdziałanie Gminy Rzepiennik Strzyżewski z organizacjami pozarządowymi obejmuje współpracę o charakterze finansowym.

2. Współpraca finansowa polega na zleceniu realizacji zadań publicznych Gminy Rzepiennik Strzyżewski organizacjom pozarządowym.

 1. Współpraca realizowana jest w oparciu o zasadę pomocniczości, jawności, efektywności, uczciwej konkurencji, partnerstwa i suwerenności stron, a wzajemne oddziaływanie regulują przepisy prawa.

 2.  Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, ogłaszanego i przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania zadań.

 3. Współpraca polega również na współdziałaniu w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

VI. OBSZARY WSPÓŁPRACY

 1. Biorąc pod uwagę analizę dotychczas składanych przez podmioty ofert oraz występujących potrzeb społecznych, zwłaszcza dzieci i młodzieży, priorytetowymi zadaniami własnymi Gminy przeznaczonymi do realizacji przez organizacje pozarządowe w 2018 roku będą obszary obejmujące w szczególności:

1)Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej tj:;

 1.  przygotowywanie obiektów sportowych do prowadzenia zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych

 2. szkolenie sportowe dzieci i młodzieży ( preferowane stałe zajęcia o charakterze szkoleniowym, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenersko-instruktorską),

c) udział w zawodach sportowych,

d) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

e) organizacja zawodów, festynów dla mieszkańców gminy ze szczególnym uwzględnieniem dni wolnych od pracy, preferowane imprezy plenerowe umożliwiające rodzinne spędzanie czasu wolnego,

f) prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.

2) Wspieranie i upowszechnienie kultury muzycznej i artystycznej tj:

a) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających artystycznemu i osobowościowemu rozwojowi dzieci i młodzieży,

b) upowszechnienie edukacji i kultury muzycznej,

c) nauka gry na instrumentach muzycznych poprzez stałe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów,

d) promowanie pracy i osiągnięć dzieci i młodzieży,

e) wpieranie artystów w szeroko pojętej działalności artystycznej, muzycznej

3) Wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

4) Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą – prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób starszych – klubów samopomocowych

5) Działalność na rzecz polityki senioralnej.

2. Na realizację Programu jest planowana kwota 245 000 zł.

3. Ustalenie zadań, o którym mowa w ust. 1 nie wyłącza możliwości wykonywania innych zadań Gminy we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób w tym, przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

VII. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom działalności pożytku publicznego niż przewidziane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, stosuje się tryb w nich określony.

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego oraz prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

Skip to content