Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021 – 2030

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021 – 2030.

Na podstawie art. Art. 6.1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021 – 2030.

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski przystąpił do opracowywania projektu Strategii rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021 – 2030. Dokument ten wyznacza ramy prowadzenia polityki rozwoju na obszarze gminy Rzepiennik Strzyżewski w perspektywie do roku 2030 – przedstawia wizje rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań, a także kluczowe przedsięwzięcia, które w tym okresie powinny być realizowane przez samorząd i mieszkańców gminy.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

  • mieszkańcy Gminy;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą;
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
  • organy władzy publicznej;
  • inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 2 listopada  2021 roku do 30 listopada 2021 roku w formie:

  • zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres jaki adres? rzepiennik@rzepiennik.pl  lub drogą korespondencyjną na adres: Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, z dopiskiem „Strategia gminy – konsultacje” w terminie od 2 listopada  2021 roku do 30 listopada 2021 roku.

Materiały tj. projekt Strategii rozwoju Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2021 – 2030 i formularz konsultacyjny dostępne będą od 2 listopada  2021 roku do 30 listopada 2021 roku

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Konsultacje projektów”;
  • na stronie internetowej Gminy w zakładce „Strategia”;
  • w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400, pok. nr 33, w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie dokumentu treści i propozycji działań bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.

Skip to content