KONTAKT

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

Tel. 14 65 30 501      Fax 14 65 30 502

email: rzepiennik@rzepiennik.pl
http://www.rzepiennik.pl/

 

W sprawach nagłych dotyczących zgonów kontakt pod telefonem: 692 495 240

 

Rachunki bankowe Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim

Instytucją finansową obsługującą jest Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

Rachunki bankowe o numerach, obsługują:

81 8589 0006 0120 0280 0592 0135

 • czynsze i dzierżawy gruntów,
 • zakup nieruchomości i ruchomości,
 • opłaty lokalne, opłaty za zajęcie pasa drogowego
 • opłaty skarbowe, w tym od wydawanych zaświadczeń, odpisów aktów i zaświadczeń wydawanych przez Urząd Stanu Cywilnego,

38 8589 0006 0120 0280 0592 0133

 • podatki (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu)*

39 8589 0006 0120 0280 0592 0115

 • opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi*

28 8589 0006 0120 0000 0592 0004

 • wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umów

* Informujemy, że należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe.

 

INFORMACJA DOT. SPLIT PAYMENT

Dane do faktur

NABYWCA:

ODBIORCA:

GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

REGON: 851660884 NIP: 9930656314

URZĄD GMINY

33-163 RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

Referaty oraz komórki organizacyjne:

Sekretariat 14 65 35 501
Fax 14 65 30 502
Skarbnik 14 65 35 514
Gospodarowanie nieruchomościami 14 65 35 528
Księgowość Jednostek Organizacyjnych 14 65 35 518
14 65 35 512
Księgowość budżetowa 14 65 35 513
Podatki 14 65 35 525
Budownictwo 14 65 35 529
Drogownictwo 14 65 35 530
Stanowisko ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
14 65 35 532
Stanowisko ds. Koordynacji realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych 14 65 35 527
Doradca Energetyczny 14 65 35 532
510 802 933
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 14 65 35 510
Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i współpracy z sołectwami, Ewidencji Działalności Gospodarczej i Podatku od Środków Transportowych 14 65 35 505
Stanowisko ds. Ogólnych, Kadry 14 65 35 501
Stanowisko ds. Rolnictwa i Drogownictwa 14 65 35 530
Urząd Stanu Cywilnego / Ewidencja ludności 14 65 35 509      

692 495 240

Stanowisko ds. Wojskowo – Obronnych / Ewidencja Ludności / Rozwiązywanie problemów alkoholowych 14 65 35 510
Zamówienia Publiczne 14 65 35 530
Administrator systemów Informatycznych / potwierdzanie Profilu Zaufanego 14 65 35 505
Adwokat 14 65 35 524
GOPS 14 65 35 519
GOPS – księgowa 14 65 35 507
GOPS pracownicy socjalni 14 65 35 520

Interwencje dotyczące odśnieżania dróg należy zgłaszać pod numerami telefonów:

Drogi wojewódzkie 

Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
ul. Ostrogskich 5a
Tel. 14 621 98 43
fax. 14 621 17 54 wew. 24

Drogi powiatowe

tel. dyżurny czynny całodobowo: 501 799 432
Dyrektor PZD Leszek Łątka: 14 674 12 30

Drogi gminne

Inspektor ds. drogownictwa z UG Piotr Dudek 14 65 35 530

oraz sołtysi poszczególnych miejscowości:

  • sołectwo Olszyny – sołtys Olszyn Teofil Bąk 515901678
  • sołectwo Rzepiennik Strzyżewski – sołtys Grażyna Pierz 515907734
  • sołectwo Rzepiennik Biskupi – sołtys Grażyna Włodyka 515907723
  • sołectwo Rzepiennik Suchy – sołtys Stanisława Kleszyk 515907607
  • sołectwo Turza – sołtys Danuta Martyka 515899421
  • sołectwo Kołkówka – sołtys Marian Kawa 515901590
Skip to content