„Małopolska deszczówka 2024”

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem przez Zarząd Województwa Małopolskiego nowej edycji programu „Małopolska deszczówka 2024” Gmina Rzepiennik Strzyżewski  przeprowadza rozeznanie ilości osób zainteresowanych udziałem w projekcie celem złożenia przez Gminę wniosku do Województwa Małopolskiego. Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż zbiorników do magazynowania wód deszczowych i roztopowych dla osób fizycznych – szczelne zbiorniki retencyjne naziemne o pojemności 1000 l. Na jedną nieruchomość przypadać będzie 1 zbiornik.

Celem projektu jest zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystania magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów. Działanie to wpłynie na ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, co przełoży się na podwyższenie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do 24 kwietnia 2024 roku osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 3 Telefon kontaktowy: 14 65 35 527

Z uwagi na ograniczoną pulę środków o udziale w projekcie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie nie jest jednoznaczne z gwarancją otrzymania dofinansowania.

Skip to content