NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

Inspektora ds. koordynacji realizacji i rozliczeń projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Referacie Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska

w jednostce

Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne
b) co najmniej 5 letni staż pracy
c) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
g) studia podyplomowe lub studium w zakresie funkcjonowania JST.

2. Wymagania dodatkowe:
a) bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych,
b) umiejętność redagowania pism,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) odpowiedzialność, odporność na stres, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.

3.Zakres zadań wykonywanych:

  • utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą, 
  • przygotowywanie wniosków o płatność,
  • monitorowanie oraz aktualizacja harmonogramów projektów we współpracy z komórkami merytorycznymi Urzędu,
  • sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
  • koordynacja realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych pomiędzy komórkami organizacyjnymi,
  • monitorowane, koordynowanie oraz realizacja obowiązków wynikających z umów o dofinansowanie,
  • współdziałanie zakresie realizacji projektów z jednostkami organizacyjnymi gminy,
  • przygotowywanie propozycji dotyczących zadań gminnych kwalifikujących się do finansowania ze środków zewnętrznych,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.

4.Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) miejsce pracy: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
2)  informacje o terminie rozpoczęcia pracy: styczeń 2018 r.,
3) pomieszczenia biurowe – zgodne z normami określonymi w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148 poz. 97),
4) zastrzega się możliwość zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności pracownika.

5.W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy lub innego dokumentu potwierdzającego staż pracy,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,
f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
g) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, inny uprawniony organ lub samego kandydata.

8. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych” i własnoręcznym podpisem.

9. Wymagane dokumenty winny być złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 08 stycznia 2018r. godz 15.30 na adres Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska”

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

10. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski lub na  stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/api/files/1465107

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 65-30-501.

11. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

12. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 28.12.2017 r.

 

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                         Marek Karaś

 

Skip to content