NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE PODINSPEKTORA DS. DORADZTWA ENERGETYCZNEGO

WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTORA DS. DORADZTWA ENERGETYCZNEGO W REFERACIE BUDOWNICTWA, DROGOWNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

W URZĘDZIE GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

1.      Wymaganie niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1)      FORMALNE

obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

cieszenie się nieposzlakowaną opinią,

wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego lub zdobytego w organizacjach np.: pozarządowych, studenckich etc.

umiejętność obsługi komputera i innych urządzeń biurowych (MS Office, Internet)

prawo jazdy kategorii B

2)      POZOSTAŁE

znajomość ogólnej sytuacji środowiskowej i stanu jakości powietrza w Polsce

umiejętności szybkiego uczenia się, strategiczne (ciekawość, syntetyczne myślenie, formułowanie wizji, planowanie, nastawienie na realizację celów)

elastyczność, mobilność, gotowość do podróży służbowych, pracy w terenie i pracy zdalnej, kreatywność, nieszablonowe myślenie, podejmowanie inicjatyw, proaktywność, gotowość podnoszenia kwalifikacji (stanowisko wiążę się z koniecznością odbycia obowiązkowych rocznych studiów podyplomowych)

komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, gotowość do wystąpień publicznych i prowadzenia spotkań

gotowość do pracy  w niestandardowych godzinach, dostosowanych do potrzeb mieszkańców

2.      Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, energetyki, źródeł ciepła, odnawialnych źródeł energii, ekonomii budownictwa, chemii, fizyki

doświadczenie w zakresie wykonywania audytów energetycznych, ekologicznych, efektywności energetycznej,  sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

doświadczenie projektowe lub wykonawcze w budownictwie

doświadczenie  w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, dokumentów typu PONE, PGN, POP

samodzielność działania

roczne doświadczenie w jednostkach samorządowych lub w instytucjach powołanych do ochrony środowiska

ukończenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska, efektywności energetycznej, profesjonalnej prezentacji

wysoki poziom motywacji

umiejętność pracy w zespole

umiejętność prowadzenia negocjacji

swobodne prowadzenie korespondencji, rozmów telefonicznych oraz spotkań z interesariuszami/klientami

umiejętności syntetycznego i strategicznego myślenia i działania, kojarzenia faktów, budowania wizji

umiejętności planowania, zarządzania pracą oraz czasem

znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

znajomość zagadnień samorządu terytorialnego

zamieszkanie/praca/nauka w danej gminie będzie dodatkowym atutem

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zdefiniowanie indywidualnego planu działania wraz z jego harmonogramem

współtworzenie gminnej strategii ochrony powietrza

aktualizacja i integracja gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza zawartych  w Planie gospodarki niskoemisyjnej, Programie ograniczania niskiej emisji oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną

nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów cieplarnianych.

pomoc w osiąganiu celów programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość społeczną w tym zakresie

pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów pomocowych   dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację

udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz modernizacji energetycznej budynku (z możliwością wykorzystania badania kamerą termowizyjną)

prowadzenie edukacji mieszkańców, organizacja spotkań w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła

współpraca z władzami gminy stanowiąc wsparcie wójta/burmistrza/ prezydenta miasta w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza / dostarczanie wsparcia decydentom, informowanie i angażowanie władz gminy

współpraca z lokalnymi mediami, telewizją, księżmi, lokalnymi grupami działania, organizacjami pozarządowymi, Ochotniczą Strażą Pożarną, Policją, lekarzami, firmami energetycznymi, drogowcami, izbami gospodarczymi/rolniczymi etc.

monitorowanie i projektowanie budżetu w ramach zadania

rozliczanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu

przygotowywanie raportów, zestawień, sprawozdań dla Zespołu Zarządzającego UMWM

stała współpraca z Zespołem Zarządzającym UMWM oraz Centrum Kompetencji

zarzadzanie ryzykiem w zakresie przypisanym do stanowiska  w ramach przyjętego podejścia do zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami

przekazywanie zespołowi zarządzającemu i urzędowi gminy informacji na temat ewentualnych odnotowanych przypadków materializacji ryzyka, których monitorowanie zostało mu powierzone

zastępowanie ekodoradców w przypadku nieobecności

zebranie informacji w celach inwentaryzacyjnych – stworzenie ankiety, prowadzenie spotkań w celu dokonania inwentaryzacji źródeł emisji w gminie.

współpraca i komunikowanie się z innymi podmiotami zajmującymi się ochrona powietrza (np. z innymi organami administracji publicznej, z powołanymi w WFOŚiGW w Krakowie ekspertami ds. energetyki etc.)

aktywne uczestniczenie w studiach podyplomowych oraz ich pozytywne ukończenie

stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w warsztatach, seminariach, konferencjach

udział w cyklicznych spotkaniach organizacyjnych dla ekodoradców organizowanych przez Zespół Zarządzający UMWM

stanowisko, którego wynagrodzenie pochodzi ze środków projektu, może realizować jedynie zadania mieszczące się w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

inne zadania zlecenie przez Wójta lub Sekretarza Gminy, a mieszczące się obszarze projektu zintegrowanego LIFE.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

miejsce pracy: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski,

pomieszczenia biurowe – zgodne z normami określonymi w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148 poz. 97),

zakres obowiązków obejmuje ciągłą pracę przed komputerem, obsługę urządzeń biurowych oraz urządzeń specjalistycznych (kamera termowizyjna, pyłomierz), delegacje (udział w spotkaniach organizacyjnych, informacyjnych, warsztatach, zagranicznych wyjazdach studyjnych), samodzielne prowadzenie prezentacji i spotkań w terenie, prace w niestandardowych godzinach.

zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika,

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty formalne:

a)       życiorys (CV)

b)      list motywacyjny

c)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d)      oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

e)       oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

f)        poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

g)      poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie świadectw pracy lub innego dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe,

h)      poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie prawa jazdy

i)        poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kursy, szkolenia, itp.),

7. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) oraz Ustawą z dn. 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 t. j.). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

osobiście lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski w terminie do dnia  19 wrzesnia 2016 r. godz. 15:30 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Podinspektora ds. Doradztwa Energetycznego w Referacie Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska”.  Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego. Inne dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

9.  Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski lub BIP Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski  http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 65-30-501.

10.  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rzepiennik Strzyżewski.

11. Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

         Oferty niewykorzystane zostaną odesłane po upływie terminu określonego w regulaminie naboru..

Rzepiennik Strzyżewski, 07.09.2016

Skip to content