NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE

Podinspektora ds. inwestycji i planowania przestrzennego w Referacie Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska

w jednostce

Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski

1. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe,

b) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

2. Wymagania dodatkowe:

a)preferowane wykształcenie wyższe techniczne,

b)bardzo dobra znajomość obsługi komputera, pakietów biurowych oraz programu AutoCAD,

c) mile widziane doświadczenie w pracy,

d) umiejętność redagowania pism,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) odpowiedzialność, odporność na stres, dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.

3. Zakres zadań wykonywanych:

Z zakresu ustawy prawo budowlane:

1.      prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub rozbiórkę gdzie inwestorem jest gmina lub jednostki podległe,

2.      prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem zgłoszenia  budowlanego lub rozbiórki  gdzie inwestorem jest gmina lub jednostki podległe,

3.      współpraca z projektantami w zakresie projektu budowlanego i jego weryfikacja pod kątem zawierania wszystkich określonych przez ustawę elementów,

4.      zawiadamianie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę właściwego organu oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem,

5.      udział w protokolarnym  przejęciu terenu budowy,

6.      współpraca z projektantami w zakresie przeprowadzenia istotnych zmian w projekcie w trakcie wykonywania inwestycji i prowadzenie spraw w zakresie zmiany pozwolenia na budowę,

7.      współpraca z projektantami w zakresie przeprowadzenia nieistotnych zmian w projekcie w trakcie wykonywania inwestycji,

8.      współpraca z kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego,

9.      zawiadamianie odpowiedniego organu o zmianie kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski,

10.  prowadzenie spraw w zakresie uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, w tym zawiadamianie Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej w celu zajęcia stanowiska,

11.  przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem,

12.  prowadzenie ewidencji przysłanych przez organ wydający pozwoleń na budowę,

13.  nadzór nad terminowością i kompletnością kontroli budynków stanowiącymi własność gminy w tym: instalacji, kotłów c.o., przewodów kominowych itp., oraz nadzór nad usuwaniem stwierdzonych przez kontrole usterek,

14.  prowadzenie książek obiektów budowlanych których właścicielem jest gmina,

15.  prowadzenie spraw w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

Z zakresu ustawy o planowaniu przestrzennym:

1. prowadzenie spraw związanych przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2. nadzór nad powołaniem komisji urbanistyczno-architektonicznej, oraz współpraca z nią,

3.     koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz nadzór nad jego przygotowaniem zgodnie z zasadami i elementami określonymi w ustawie, w tym:

–         ogłoszenie  uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium oraz o możliwości składania do niego wniosków,

–         zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania,

–         uzyskanie opinii o projekcie studium komisji urbanistyczno-architektonicznej,

–         występowanie o opinie i uzgodnienia projektu studium do właściwych organów,

–         koordynowanie wprowadzania zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

–         wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu i informowanie o tym mieszkańców, i o możliwości składania uwag,

4.     przedstawianie Radzie Gminy do uchwalenia projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag,

5.     przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami, oraz dokumentacją prac planistycznych,

6.     prowadzenie spraw związanych przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego, w tym koordynowanie wykonania  analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, koordynowanie przygotowania materiałów geodezyjnych oraz niezbędnego zakresu  prac planistycznych,

7.     prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa do planu miejscowego,

8.     koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz nadzór nad jego przygotowaniem zgodnie z zasadami i elementami określonymi w ustawie, w tym:

–         sporządzenia planu na odpowiedniej mapie i w odpowiedniej skali,

–         ogłoszenie  uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu  oraz o możliwości składania do niego wniosków,

–         zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do jego uzgadniania i opiniowania,

–         sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu,

–         występowanie o opinie i uzgodnienia projektu studium do właściwych organów,

–         koordynowanie wprowadzania zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,

–         wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i informowanie o tym mieszkańców, i o możliwości składania uwag,

–         rozpatrywania uwag i  wprowadzania zmian do projektu planu wynikających z tego tytułu,

9.     przedstawianie Radzie Gminy do uchwalenia planu  zagospodarowania przestrzennego,

10.  przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu planu wraz z załącznikami, oraz dokumentacją prac planistycznych,

11.  przygotowanie opinii o projektach studiów i planów miejscowych na wniosek  organów przygotowujących powyższe,

12.  publikowanie na stronie internetowej gminy uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego,

13.  prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, oraz przekazywanie kopię uchwalonego studium lub planu miejscowego staroście,

14. prowadzenie spraw w zakresie oceny aktualności studium oraz planów zagospodarowania, w tym opiniowanie przez urbanistyczno-architektoniczną, przynajmniej raz w kadencji,

15.  prowadzenie spraw z zakresie realizacji roszczeń jeżeli w wyniku uchwalenia planu lub jego zmiany korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe, lub wartość nieruchomości uległa obniżeniu, lub zwrotu uzyskanych roszczeń w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały o planie, oraz przygotowanie informacji o powyższych dla rady gminy nie rzadziej niż raz rok,

16.  prowadzenie spraw w zakresie poboru opłaty z tytułu zbycia nieruchomości której wartość wzrosła z powodu uchwalania planu zagospodarowania,

17.  ewidencjonowanie aktów notarialnych potwierdzających zbycie nieruchomości,

18.  prowadzenie spraw związanych z określeniem  obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, oraz spraw związanych opiniowaniem  z określeniem obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym,

19.  dokonywanie wypisów wyrysów z planu zagospodarowania,

  1. prowadzenie spraw w zakresie nakazania przewrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,

Z zakresu ustawy o cmentarzach wojennych:

1.     bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych,

2.     realizacja utrzymania, w tym remontów i modernizacji  na cmentarzach wojennych na mocy porozumienia z wojewodą,

Z zakresu ustawy o  cmentarzach i chowaniu zmarłych:

1.     przygotowanie dokumentacji związanej z zakładaniem, rozszerzaniem, zamykaniem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych,

Z zakresu ustawy o zabytkach:

1.     prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy,

2.     przekazywanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków informacji o odkryciu zabytku, zabytku archeologicznego,

3.     sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami i jego realizacja,

4.     przygotowywanie  sprawozdań z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami,

5.     prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczeniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru,

6.     prowadzenie wykazu udzielonych dotacji oraz informowanie  innych organów o udzielonych dotacjach,

7.     nadzór nad uwzględnieniem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planie zagospodarowania przestrzennego ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, oraz ustalenia stref ochrony konserwatorskiej,

Z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:

1.     prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

Z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne:

1.     uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę w zakresie projektowania sieci uzbrojenia terenu,

2.     prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym,

3.     ustalanie numery porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania,

Z zakresu ustawy prawo geologiczne i górnicze:

1.     przygotowywanie opinii Wójta w sprawie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, z wyłączeniem złóż węglowodorów, albo poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż,

2.     przygotowywanie opinii wójta w sprawie projektu robót geologicznych, których wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji,

3.     przygotowanie uzgodnienia decyzji w sprawie warunków wydobywania kopaliny,

Z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1.     opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego,

2.     zabezpieczanie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

3.     współudział w wyposażeniu nieruchomości położonych na obszarze działania Gminy w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej,

Z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego:

1. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone odrębnymi przepisami, oraz innych obowiązków przypisanych wynajmującemu w ustawie,

Z zakresu ustawy prawo energetyczne:

1.     współpraca w przedsiębiorstwami energetycznymi przy sporządzeniu przez nie planu rozwoju, oraz udostępnianie odpowiednich danych,

2.     prowadzenie spraw w zakresie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  wyłożenie do publicznego wgląd, przyjmowanie  zastrzeżeń i uwag do projektu założeń, oraz przedstawienie Radzie Gminy do uchwalenia,

3.    prowadzenie spraw w zakresie opracowania projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w sytuacji gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń,

Pozostałe

  1. przekazywanie materiałów do publikacji w BIP i na stronę internetową gminy,

  2. wypełnianie odpowiednich sprawozdań GUS,

  3. prowadzenie dokumentacji zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. miejsce pracy: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski,

  2. informacje o terminie rozpoczęcia pracy: 19 września 2016 r.,

  3. pomieszczenia biurowe – zgodne z normami określonymi w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r. Nr 148 poz. 97),

  4. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności
    pracownika.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy lub innego dokumentu potwierdzającego staż pracy,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, posiadanych uprawnieniach,

f) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

g) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny uprawniony organ.

8. Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1189) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”, i własnoręcznym podpisem.

„Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych”.

9. Wymagane dokumenty winny być złożone osobiście lub drogą pocztową w terminie do dnia 05 września 2016 r. godz 15.30.

na adres Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze………… „

Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

10. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski lub na stronie internetowej  http://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski/Article/id,240838.html

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 65-30-501.

11. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

12.Wybrany kandydat, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Skip to content