Nowe przepisy w sprawie wycinki drzew

17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Do tego dnia obowiązywały jeszcze liberalne prawo usuwania drzew na terenie prywatnym (nie dotyczyło terenów w parkach krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu), pozwalające osobie fizycznej usunąć drzewa bez jakiegokolwiek zgłoszenia.

Od 17 czerwca, aby wyciąć drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i będą usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy je zgłosić do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski (art. 83f ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2016r. poz. 2134)).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017r. poz. 1074) pracownicy Urzędu Gminy będą mieli 21 dni na dokonanie oględzin oraz 14 dni od dnia oględzin na wniesienie sprzeciwu na usunięcie drzew w drodze decyzji administracyjnej. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (14 dni po oględzinach).

Zgłoszenie, o którym mowa powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Wójt może na wniosek zgłaszającego wycinkę drzew wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i wtedy można przystąpić do wycinki przed upływem terminu 14 dni od oględzin.

W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Usunięcie drzew:

– bez zgłoszenia;

– po zgłoszeniu, ale przed oględzinami;

– oraz przed terminem 14 dni na wydanie decyzji sprzeciwu;

powoduje naliczenie kary za usunięte drzewa – obecnie kara wynosi 500 zł za cm obwodu drzewa.

Drzewo można usunąć bez zgłoszenia i zezwolenia jeśli obwód jego pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Ponadto przypominamy, że pozostałe podmioty poza osobami fizycznymi w dalszym ciągu mają obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew (art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

Wzór zgłoszenia wycinki drzew na stronie: www.rzepiennik.pl

Więcej informacji tel.: 14 65 35 527

Skip to content