Nowy samochód strażacki

Projekt dofinansowany w ramach zadania pn. „Bezpieczna Małopolska- samochody strażackie” nr RPMP.05.01.02-12-0037/15 Oś 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Nowy wóz strażacki Dzięki samorządowcom naszej gminy czyli Wójtowi Markowi Karasiowi i radnym z naszej gminy,w tym roku budżetowym możliwy był zakup samochodu dla OSP Rzepiennik Strzyżewski. Jednostka ta należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, stąd zapotrzebowanie na wydajny i niezawodny sprzęt do działań bojowych. Kredyt będący podstawą finansową tego zakupu to ok. 700 tys. zł. Dzięki zgodnej współpracy Wójta i Rady Gminy, pomógł on w sfinansowaniu zakupu tego efektownego i jakże pożytecznego dla naszej społeczności gminnej pojazdu.
Procedura jest taka że najpierw gmina musi wpłacić całość środków za pojazd, a dopiero później może ubiegać się o zwrot części kosztów do Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania pn. „Bezpieczna Małopolska- samochody strażackie” nr RPMP.05.01.02-12-0037/15 OŚ 5 Ochrona Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Ma³opolskiego na lata 2014-2020. Tak też się stało w tym przypadku i samochód strażacki już służy naszym mieszkańcom. Pojazd marki Volvo jest przystosowany do akcji ratowniczych, może jednorazowo przewieź ok. 3 ton wody lub 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów, jest również wyposażony w najpotrzebniejszy sprzęt, czyli m.in. autopompy,
ledowe maszty oświetleniowe, wyciągarki o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Dzięki napędowi 4×4 strażacy będą też mogli nieść pomoc w trudniejszym terenie. Przekazanie tego pojazdu od Samorządu Województwa Małopolskiego, który dofinansował jego zakup, odbyło się końcem maja w Gromniku.

Skip to content