O B W I E S Z C Z E N I E o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.01.2022                                               Rzepiennik Strzyżewski, dnia 17.06.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 oraz art. 86d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

zawiadamia,

że, w dniu 17 czerwca 2022 roku wydał postanowienie znak: OŚ.6220.1.2022 o zawieszeniu postępowania o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2,0 MWp w miejscowości Turza w gminie Rzepiennik Strzyżewski na działkach nr 629 i 640”.

            W dniu 23 maja 2022 r. do Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski wpłynął wniosek ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A., ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice, w którym Inwestor w oparciu o art. 86d ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawnioskował o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 86d ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

            Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.
  2. A/a.

Obwieszczenie wywieszono dnia: 17.06.2022 r.

Obwieszczenie ściągnięto dnia: ……………………………..

Podpis i pieczęć organu:

Skip to content