Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających

OŚ.6220.05.2016                                                                                                                              Rzepiennik Strzyżewski, dnia 24.06.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23) oraz art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

zawiadamia strony postępowania,

że na wniosek z dnia 09.06.2016 r. pełnomocnika Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów Pana Wacława Potyrały działającego z ramienia wykonawcy – INIKO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie trzech gmin: Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Gminy Szerzyny oraz Miasta i Gminy Tuchów.

Przedsięwzięcie obejmuje swym zasiągiem teren gminy Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami i burmistrzami miast. Zgodnie z art. 75 ust. l pkt 4 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23) organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski w porozumieniu z Wójtem Gminy Szerzyny i Burmistrzem Miasta i Gminy Tuchów.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Urzędzie Gminy Szerzyny i Urzędzie Miasta i Gminy Tuchów i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, w pokoju nr 1.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Informuję także, że planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68) i 79) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71):

pkt 68)rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;

pkt 79) sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków;

kwalifikuje ww. przedsięwzięcie jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnie publicznego ogłoszenia tego ogłoszenia.

Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Szymański

Kierownik referatu Budownictwa,

Drogownictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

  • Pełnomocnik: Wacław Potyrała działający z ramienia wykonawcy – INIKO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów.
  • Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.
  • Gmina Szerzyny, Szerzyny 521, 38-246 Szerzyny.
  • Miasto i Gmina Tuchów, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów.
  • Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Urzędzie Gminy Szerzyny i Urzędzie Miasta i Gminy Tuchów i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

  • A/a.

Obwieszczenie wywieszono dnia: 24.06.2016 r.

 Obwieszczenie ściągnięto dnia: …………..……………

Pieczęć organu:

Załączniki:

Obwieszczenie Olszyny1.jpg

Obwieszczenie Olszyny2.jpg

Skip to content