Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚ.6220.01.2021

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 07.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamia się Strony postępowania,

że w dniu 7 maja 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej „Rzepiennik Strzyżewski w kierunku p. Ryndaka” nr 200533K w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski w km 0+000-1+990”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400 w Referacie Budownictwa, Drogownictwa i Ochrony Środowiska (pokój nr 1) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 –  15.30, oraz o prawie do złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Skip to content