Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 20.09.2016 r.
OŚ.6220.05.2016
                                               
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 i z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski
 
zawiadamia,
 
że w dniu 20.09.2016 r. na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3,  art. 75 ust.1 pkt 4,  ust. 4, art. 84  i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 68) i pkt 79) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie (ST-I.4240.1.96.2016.MB) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie (NNZ.420.88.2016.2),  została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych, decyzja Wójta Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski”.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też wszystkie strony postępowania informowane są o wszystkich czynnościach organu przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik i miejscu planowanego przedsięwzięcia.
Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zasiągiem teren gminy Rzepiennik Strzyżewski, Szerzyny i Tuchów. W przypadku przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami i burmistrzami miast. Zgodnie z art. 75 ust. l pkt 4 i ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23) organem właściwym do prowadzenia postępowania w niniejszej sprawie i wydania decyzji  jest Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski w porozumieniu z Wójtem Gminy Szerzyny i Burmistrzem Miasta i Gminy Tuchów.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski w pokoju nr 1.
 
Z up. Wójta
Mgr inż. Grzegorz Szymański
Kierownik referatu Budownictwa,
Drogownictwa i Ochrony Środowiska
 
 
Otrzymują:
  1. Pełnomocnik: Wacław Potyrała działający z ramienia wykonawcy – INIKO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów.
  2. Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.
  3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Urzędzie Gminy Szerzyny i Urzędzie Miasta i Gminy Tuchów i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
  4. A/a.
 
Obwieszczenie wywieszono dnia: 20.09.2016 r.
Obwieszczenie ściągnięto dnia: …………..……………
 
Skip to content