Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowania dowodowego

OŚ.6220.04.2016

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 19.07.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakończonym postępowania dowodowego

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski

zawiadamia,

że na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 3 oraz  art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 68) i 79) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 23 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie z dnia 14.07.2016 r. znak ST-I.4240.1.90.2016.MB oraz opinii Sanitarnej nr 180/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie z dnia 30.06.2016 r. znak: NNZ.420.83.2016.2 wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Strzyżewski i Biskupi, gm. Rzepiennik Strzyżewski i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rzepiennik Suchy, gm. Rzepiennik Strzyżewski”.

Z treścią ww. opinii i postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,  w pokoju nr 1.

Jednocześnie zawiadamiam, że tutejszy Urząd zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wniosku pełnomocnika Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów Pana Wacława Potyrały działającego z ramienia wykonawcy – INIKO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też wszystkie strony postępowania informowane są o wszystkich czynnościach organu przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie www.rzepiennik.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski i w miejscu planowanego przedsięwzięcia przedmiotowego obwieszczenia.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Ponadto informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,  w pokoju nr 1.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z up. Wójta

Mgr inż. Grzegorz Szymański

Kierownik referatu Budownictwa,

Drogownictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik: Wacław Potyrała działający z ramienia wykonawcy – INIKO Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagłoby 8/2B, 35-303 Rzeszów.
  2. Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.
  3. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BI Gminy Rzepiennik Strzyżewski, na stronie .
  4. A/a.

Obwieszczenie wywieszono dnia: 19.07.2016 r.

Obwieszczenie ściągnięto dnia: …………..……………

 

Skip to content