OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI o uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego do ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”

 Rzepiennik Strzyżewski, dnia 18.01.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINA RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

o uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Tarnowskiego do ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku”.

 

W związku z opracowaniem dokumentu o nazwie ”Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), a także realizując zobowiązania art. 17 ust. 2 ww. Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zwrócił się do Zarządu Powiatu w Tarnowie o wydanie opinii do przytoczonego opracowania.

Zarząd Powiatu Tarnowskiego, dnia 4 stycznia 2017 roku, przyjął Uchwałę Nr 1695/2017 w sprawie wyrażenia opinii do ”Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku” i ocenił przedmiotowy Program pozytywnie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i została powierzona do realizacji Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa.

Niniejsze obwieszczenie, wraz z skanem uchwały, podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzepienniku Strzyżewskim.

Skip to content