Obwieszczenie Wójta Gminy o aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843,875, 1086), Wójt Gminy zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 08.09.2021 r. do 29.09.2021 r.

Dokument jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski – pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu www.rzepiennik.pl, oraz w BIP Urzędu Gminy Rzepiennik Strzyżewski: https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski

Rzepiennik Strzyżewski 400

33-163 Rzepiennik Strzyżewski

Osobą do kontaktu jest p. Angelika Ryndak, Podinspektor ds. Doradztwa Energetycznego, tel.14 65 35 532, e-mail: angelika.ryndak@rzepiennik.pl

Skip to content