Ogłoszenie

Rzepiennik Strzyżewski, dnia 13września 2021r.

OGŁOSZENIE

o przyjęciu dokumentu uchwalającego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym zapewnienia udziału społeczeństwa.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247).

Z A W I A D A M I A M

o podjęciu przez Radę gminy Rzepiennik Strzyżewski:
Uchwały Nr XXXV/245/2021 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 9 września 2021r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski.
Z treścią przedmiotowej uchwały oraz uzasadnieniem i podsumowaniem postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art.42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu gminy Rzepiennik Strzyżewski w pokoju nr 5, Rzepiennik Strzyżewski 400, w godz. od 7.30 do 14.30 lub na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ugrzepiennikstrzyzewski,a,1984507,uchwala-w-sprawie-uchwalenia-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego.html

Wójt Gminy
Marek Karaś

Skip to content