Ogłoszenie – azbest

Jako kontynuacja projektu związanego z usuwaniem azbestu do 10 czerwca 2020 r. można zgłaszać nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.

Działania obejmują: demontaż wyrobów zawierających azbest, odbiór, zbieranie wyrobów już zdemontowanych, oraz ich transport i unieszkodliwienie.

 Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pod nr
tel. 14 65 35 527

Działania dotyczą projektu:„Proekologiczne przedsięwzięcie Gmina Partnerskich Ryglice, Gromnik, Cieżkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Każdy zainteresowany może zgłosić w swojej gminie potrzebę usunięcia azbestu ze swojej posesji. W rama projektu finansowane są w 100 % usługi polegające na demontażu materiałów zawierających azbest z dachu lub z pryzm składowanych na posesji.

W przypadku demontażu eternitu z dachów mieszkaniec jest zobowiązany dokonać zgłoszenia tego faktu w wydziale budownictwa Starostwa Powiatowego w Tarnowie, natomiast pozostałe formalności załatwia firma. Materiał zawierający azbest trafia na specjalne składowisko w Tarnowie, gdzie podlega utylizacji.

Całość usługi dla mieszkańców jest bezpłatna. Koszty zadania w 85 % pokrywane są ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 15 % dopłaca gmina z środków własnych.

Skip to content