Ogłoszenie o naborze 1/2018

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski, informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu – premii.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 08.01.2018 r. do 22.01.2018 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 22 stycznia 2018 r. o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 1. Aktywizacja ekonomiczna mieszkańców Pogórza.

Cel szczegółowy 1.1: Wzrost zatrudnienia i wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, w tym wśród osób z grup defaworyzowanych.

Przedsięwzięcie 1.1.1: Zakładanie nowych działalności gospodarczych.

Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 4 operacje.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania w Tuchowie, ul Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 200 000 zł.

Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 50 000 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem  tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa:

 • Ogłoszenie o naborze
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Biznesplan
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z)
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Procedura oceny i wyboru operacji
 • Lokalne kryteria wyboru operacji
 • Premiujące kryteria wyboru operacji
 • Umowa o przyznaniu pomocy
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych
 • Wniosek o płatność
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu

 

Skip to content