Ogłoszenie o naborze 10/2017

Lokalna Grupa Działania Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju działająca na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Szerzyny, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski, informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy na operacje z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 11.12.2017 r. do 27.12.2017 r. bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju,
w Tuchowie, ul. Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00 w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.

Termin składania wniosków upływa 27 grudnia 2017 r. o godz. 12:00.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2. Wzmacnianie kapitału społecznego na terenie Pogórza i włączenie w obieg społeczno–gospodarczy zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego mieszkańców Pogórza.

Cel szczegółowy 2.2: Zwiększanie poziomu spójności społecznej terenu Pogórza.

Przedsięwzięcie 2.2.2: Rozwój oferty kulturalnej na rzecz mieszkańców obszaru i turystów.

Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych działań dotyczących oferty kulturalnej – 20 działań.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
 3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne oraz premiujące kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.psr.tuchow.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania
w Tuchowie, ul Chopina 10, w godz. od 8:00 do 16:00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 300 000 zł

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć dla:

 • jednostek sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
 • podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – 70% kosztów kwalifikowalnych,
 • pozostałych podmiotów – 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
 2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów premiujących (w formie papierowej).

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz pod numerem  tel. 14 652 44 04, w godz. od 8:00 do 16:00.

Dokumentacja konkursowa:

 • Ogłoszenie o naborze
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja 3z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)
 • Biznesplan (jeśli dotyczy)
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z)
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Procedura oceny i wyboru operacji
 • Lokalne kryteria wyboru operacji
 • Premiujące kryteria wyboru operacji
 • Umowa o przyznaniu pomocy
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)
 • Wniosek o płatność
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (wersja 3z)
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu
Skip to content